Door de Websites te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Algemeen voorwaarden”. Indien u bij het lezen van de Algemeen voorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Websites. We hopen dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn, voor vragen neem even contact met ons op.

Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam
Oluz Atelier
Adres
Woensel – Eindhoeven
www.oluz.nl
Contact
info@oluz.nl
06-51654916
KVK-Nummer: 88121550
Btw-identificatienummer: NL004550580B96
IBAN/BANK ACCOUNT: NL21 KNAB 0513 4843 53

Bestellen & Betalen

In de webwinkel zijn alle prijzen gesteld in euro’s inclusief 21% BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten.
Je kunt op een aantal manier betalen, zonder extra kosten:
 • iDEAL
 • Creditcard (VISA, MasterCard en Maestro)
 • Vooruitbetalen via bankoverschrijving
Na je bestelling ontvang je een bevestiging via e-mail. Mocht je na 24 uur nog geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. Je betaling moet uiterlijk 6 dagen na plaatsing van de bestelling binnen zijn. Zo niet, dan houden wij (Oluz Atelier) het recht voor om je bestelling te annuleren.
Mocht er per ongeluk iets niet op voorraad zijn, dan nemen wij contact met je op over de verdere afhandeling. 
 

Prijzen

Alle prijzen van Oluz Atelier zijn vrijblijvend. Oluz Atelier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;

Verzending & Levering

Wij verzenden via Post.nl zodra je bestelling verstuurd is ontvang je een e-mail, hier staat het Track & Trace-code in waarmee je je bestelling kan volgen. Oluz Atelier is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van artikelen tijdens verzending. Als je bestelling door de vervoerder niet geleverd kan worden, bijvoorbeeld omdat het adres onjuist is, en het komt bij ons terug, bieden we je de mogelijkheid om tegen betaling de bestelling nogmaals te versturen. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Oluz Atelier. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Uitsluiting van herroeping

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 2. het product niet is gebruikt
 3. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 4. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@oluz.nl 
 5. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Oluz Atelier, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 6. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Klachten 

Heeft u een klacht over een artikel gekocht bij Oluz Atelier? Dien deze graag in per mail. Graag voorzien van een duidelijke omschrijving en beeldmateriaal. Binnen een termijn van 3 werkdagen wordt contact met u opgenomen over de klacht. In overleg wordt bepaald wat, ook gezien de conformiteit, redelijk en wenselijk is. 

Intellectueel Eigendom

Oluz Atelier blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Oluz Atelier, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst

De inhoud van deze sites, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten.

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Oluz Atelier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Oluz Atelier heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Oluz Atelier kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen

Garantie

Oluz Atelier staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Wij controleren altijd de producten voordat deze worden verstuurd.

Overmacht

Oluz Atelier heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Oluz Atelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Oluz Atelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Winkelwagen